A

ability zmožnost
abrasion abrazija
absorb absorbirati, vsrkati
absorption absorpcija, privzemanje vode
accumulate zbrati (se)
acid kislina
acid rain kisel dež
acid soil kisla zemlja
acidity  kislost
acre aker (površinska mera; 40.5 ar) 
adapt  prilagoditev
adapt to prilagoditi se
additional dodaten
adequate zadosten
adjustable prilagodljiv
advantage prednost
aeration prezračevanje, zračenje
aerial zračen
affect vplivati (na)
ageing staranje
aim cilj, namen
alder jelša
alkaline soil  bazična zemlja
alkalinity bazičnost
alter spremeniti
alteration (change) sprememba
altitude nadmorska višina
amount količina, vsota
anchor zasidrati
anion anion, negativno naelektren delec
asparagus špargelj, beluš
apart narazen
apple jabolko
application nameščanje, uporaba
apply položiti, polagati, priložiti
approximate približen
approximately približno
apricot marelica
area področje
arenacious soil peščena (zračna) prst
arid suh
arid regions sušna področja
arrange razvrstiti, urediti
artesian well arteški vodnjak
artichoke artičoka
artificial umeten
aspen trepetlika
atmosphere ozračje
attack napasti
aubergine (eggplant) jajčevec, melancan
autumn jesen
available dostopen, razpoložljiv
average povprečje, povprečno
avoid izogniti se