Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (6/6)

VI. Izdajateljstvo glasila

23. člen

Društvo lahko izdaja svoje glasilo, ki izhaja v tiskani obliki. UO lahko sklene, da glasilo izhaja tudi v elektronski obliki. Programsko zasnovo revije sprejme UO. V tej zasnovi so tudi osnovni podatki o reviji: ime, časovni interval izhajanja in drugi podatki, ki jih je potrebno sporočiti pristojnemu državnemu organu. Sedež uredništva je na sedežu društva. Odgovornega urednika imenuje in razrešuje UO. Odgovorni urednik mora biti član društva in pri tem izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih v ta namen določa zakon.

VII. Prenehanje

24. člen
(razlogi prenehanja)

Društvo lahko preneha:

  • po sklepu OZ z dvotretjinsko absolutno večino,
  • v skladu z določbami veljavnega Zakona o društvih.

V primeru prenehanja društva po volji članov preide po poravnavi vseh obveznosti društveno premoženje na po dejavnosti sorodno društvo. Ime tega društva se določi v sklepu o prenehanju društva.

VIII. Končna določba

25. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga na ustanovnem zboru društva sprejmejo ustanovni člani društva. Uporabljati se začne z dnevom vpisa v register društev. Vsake spremembe statuta začnejo veljati, ko jih sprejme OZ.