Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia

Naslovnica knjige 'Navadni mali zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji'

Naslovnica knjige 'Navadni mali zvonček in njegova raznolikost v Sloveniji'

IZVLEČEK

V Sloveniji raste ena sam vrsta iz rodu navadnih zvončkov (Galanthus L.), to je Navadni mali zvonček (G. nivalis L.), ki je splošno razširjen. Velike lokalne populacije rastejo v gozdovih, gozdnih robovih, logih in na negnojenih travnikih. Slovenija je zelo raznolika glede podnebja, reliefa, geološke podlage, tal in posledično temu flore. Razdeljena je na štiri fitogeografska območja: alpsko, dinarsko, subpanonsko in submediteransko in še na dve prehodni: preddinarsko in predalpsko. Prav zaradi tega sem predvideval, da lahko znotraj vrste najdemo posamezne posebnosti. Zanimalo me je, koliko so te različice tudi stabilne. Po nekajletnih opazovanjih v naravi in prenosu primerkov v botanični vrt sem vse te posebnosti razdelil na posamezne skupine glede na: obliko cveta, velikost celotne rastline, obliko zunanjih in notranjih perigonovih listov, število zunanjih in notranjih perigonovih listov, obarvanost zunanjih in notranjih perigonovih listov, vzorec notranjih perigonovih listov, obliko in barvo plodnice, podporna lista, dodatne ovršne liste, zelene stebelne liste (število, širina, barva). V botaničnem vrtu je sedaj v zbirki že preko 1000 enot avadnega malega zvončka, v kateri so vse te omenjene skupine zastopane.

Knjigo lahko nabavite v Botaničnem vrtu v Ljubljani cena pa je 15,00 €.

Povezava na internetno sran botaničnega vrta:

http://www.botanicni-vrt.si/

 

Knjigo lahko nabavite v Botaničnem vrtu v Ljubljani cena pa je 19,00 €.