Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin

Ustanoviitelji društva ob podpisu ustanovnih listin pri Zahostniku v Vnanjih Goricah pri Ljubljani v novembru 2006

Ustanoviitelji društva ob podpisu ustanovnih listin pri Zahostniku v Vnanjih Goricah pri Ljubljani v novembru 2006

Pridružite se nam, postanite član društva!

Član društva lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki jo zastopa njena odgovorna oseba in ki podpiše pristopno izjavo.
Članstvo je prostovoljno.
Vrste članstva so:

  • redni član,
  • mladi član,
  • častni član,
  • podporni član,
  • neaktivni član,
  • evidenčni član,
  • družinsko članstvo.

Redni član lahko postane vsaka fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo plačeval članarino, kolikor bo določena, ter omogočil oglede oziroma predstavitve svojega vrta za doseganje namena društva v skladu s sprejetim letnim programom dela društva. Pristopna izjava mora biti podana popolno in pravilno z datumom rojstva in točnim naslovom.

Redni član lahko postane tudi tuj državljan, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila društva, če tako s sklepom odloči UO.

Mladi člani so osebe s statusom dijaka ali študenta ustreznih izobraževalnih programov glede na namen delovanja društva. Mladi člani plačujejo nižjo članarino v višini, kot jo določi UO.

Podporni član lahko postane fizična in pravna oseba, ki podpira dejavnosti društva. Podporni člani imajo možnost promocije svoje dejavnosti na internetnih straneh, v glasilih in na prireditvah društva. Podporni člani lahko dajejo tudi pobude za delovanje društva.
Podporni član lahko deluje v društvu preko svojega pooblaščenega zastopnika.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima izjemne zasluge za razvoj in promocijo hortikulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in uspešno delo društva. Naziv podeljuje OZ na predlog UO. Častni član ni zavezan plačilu članarine in ima vse pravice rednih članov.

Neaktivni član je član, ki v zadnjih dveh (2) letih ni poravnal svojih obveznosti do društva. V tem primeru se član prenese v neaktivno članstvo. Neaktivno članstvo nima pravice glasovati na OZ in nima dostopa do zaprtih strani društva na spletni strani društva, lahko pa daje pobude za delovanje društva.

Evidenčni član je član, ki zaradi svojega dela, znanja in ugleda v hortikulturi predstavlja doprinos k ugledu društva. Sprejema se jih na podlagi ustne privolitve in pristopne izjave. Evidenčni član lahko postane posameznik na predlog članov UO ali skupine članov. O ustreznosti kandidata odloča UO, prav tako tem članom ni potrebno plačati članarine in imajo vse pravice rednih članov.

Družinsko članstvo se lahko pridobi za najmanj dve (2) osebi, ki živita na istem naslovu. Družinsko članstvo vsem udeleženim zagotavlja iste pravice in dolžnosti do društva kot jih imajo redni člani. Prvi član plača redno članarino, vsak nadaljnji član plača 50% redne članarine.

Članarina za leto 2015 znaša za člane društva 20 EUR, za mlade člane 10 EUR, družinska članarina pa znaša 30 EUR.

Pridružite se nam, postanite član društva!


Za prikaz in izpis izjave potrebujete Adobe Reader.

 

Več o članstvu v statutu.