Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (1/6)

I. Splošne določbe

1. člen
(opredelitev)

Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih in pravnih oseb.

2. člen
(ime, sedež)

Ime društva je Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin, ki uporablja kot kratico SVZ, v tujini pa uporablja kot dodatno ime Slovenian horticultural society and national plant collection
Sedež društva je: Jakob 7b, 3230 Šentjur.
Društvo deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
Društvo ima lahko podružnice in sekcije. Podružnice in sekcije ustanavlja in o njih odloča upravni odbor (v nadaljevanju: UO).

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo ima svoj transakcijski račun.
Društvo ima svoj znak in pečat.
Znak društva vsebuje stilizirano rastlino in kratico ter ga določi UO.
Znak društva vsebuje stilizirano tevje in je rumene barve. Društvo ima tudi znak za narodne zbirke okrasnih rastlin, ki se uporablja kot oznaka zbirke in je znak društva z napisom: Narodna zbirka rastlin z kratico društva SVZ. Podlaga znaka je namesto rumene barve nežno zelena barva. Za potrebe tujine se uporablja preveden napis, ki se glasi Slovenian Horticultural Society and National Plant Collection – SVZ – in za zbirke National Plant Collection – SVZ – .

3. člen
(načelo javnosti)

Delo društva in njegovih organov je javno.
Člane društva se obvešča:

 • preko oglasne deske,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko društvenega strokovnega glasila,
 • z urejanjem spletne strani,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • preko članske strani.


Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da objavlja informacije o svojem delu na spletnih straneh društva, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva.

4. člen
(povezovanje)

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

5. člen
(registracija)

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri: Upravna enota Šentjur pri Celju.
Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

6. člen
(namen in cilji)

 Društvo združuje fizične in pravne osebe z namenom in ciljem:

 • vzpostavljanja, evidentiranja in ohranjanja narodnih zbirk rastlin in vrtov,
 • promocije znanja hortikulture in izmenjave informacij z različnih hortikulturnih in sorodnih področij,
 • organiziranja hortikulturnih, kulturnih in družabnih prireditev ter
 • vzpodbujanja ureditve bivalnega okolja v sožitju z naravo.
 • širjenja zavesti o ohranjanju narave in ogroženih rastlin na Slovenskem,
 • ohranja in promovira slovenske sorte okrasnih rastlin,
 • ohranjanje narave z namenom dviga okoljske ozaveščenosti,
 • razvoj naravoslovnega in hortikulturnega turizma,
 • promocija kulture vrtov, kot dela obraza kulturne razvitosti prebivalstva,
 • predavanja s področja naravoslovja in hortikulture.

 

Dejavnosti društva so naravnane tudi v zagotavljanje javnega interesa

Društvo pomaga članom pri urejanju seznamov rastlin, ki je enotno za vse člane, jim svetuje pri promociji zbirk in vrtov in jim omogoča dostop in povezovanje z ostalimi organizacijami s podobno tematiko.

Svoj namen in cilje društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

 • z izdajanjem informativnih brošur s področja urejanja zbirk rastlin,
 • s pomočjo članom pri evidencah in ohranjanju zbirk,
 • v sodelovanju s člani organizira oglede vrtov oziroma dneve odprtih vrat, s katerimi seznanja javnost s pomenom organiziranih zbirk rastlin,
 • s promoviranjem zbirk rastlin in vrtov tako doma kot tudi širše,
 • s sodelovanjem z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z izvajanjem nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja hortikulture, vzdrževanja zbirk, varstva okolja in ohranjanja narave oz. sodelovanje pri njih,
 • s promocijskimi aktivnostmi s področja delovanja društva,
 • z organiziranjem strokovnih oz. drugih srečanj s področja hortikulture, varstva okolja in ohranjanja narave,
 • z organiziranjem strokovnih izletov in srečanj,
 • z izvajanjem izobraževalnih aktivnosti,
 • s posredovanjem pri izmenjavi rastlin med člani in zainteresirano javnostjo,
 • z izvajanjem nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja hortikulture, ki vplivajo na dvig izobrazbe in znanj s tega področja,
 • z izvajanjem prostovoljstva kot pomoči med člani in zainteresirano javnostjo,
 • kot posrednik med posameznimi združenji, ustanovami in društvi tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

 

Društvo svoje naloge izvaja tudi z izdajanjem tiskanih stvari (knjige, brošure, letaki, plakati, časopis, kasete ipd.), kar mora biti povezano z nameni in nalogami društva.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu, potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Društvo opravlja tudi pridobitne dejavnosti in sicer oglaševanje, izobraževanje, filmsko in video dejavnost, založništvo in turistično dejavnost ter organiziranje oziroma pomoč pri organiziranju prireditev, kot so: bolšji sejem rastlin, dnevi odprtih vrat posameznih vrtov, strokovni izleti ipd.. Opravljanje zgoraj navedenih pridobitnih dejavnosti mora biti neposredno povezano z nameni in nalogami društva, to je s hortikulturo, bogatitvijo narodnih zbirk rastlin, varstvom okolja in ohranjanjem narave. Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.